U okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hecegovini” održane su 3 završne obuke.

U okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hecegovini” održane su 3 završne obuke pod nazivima “Trgovina ženama i femicid”, “Multisektorska saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama i pružanja usluga žrtvana, uključujući specijalizirane usluge koje pružaju organizacije civilnog društva” i “Podrška istraživanju i prikupljanju podataka i rodno zasnovanom nasilju nad ženama, uključujući nasilje u porodičnom i partnerskom kontekstu”
na kojim su predavale sutkinje Erna Telalović Ćosić i Ružica Jukić, predstavnica Udružene Banja Luka, Gorica Ivić i aktivistica Gorana Mlinarević.

Tokom obuka učesnicima su predstavljeni vidovi učinjenja krivičnog djela, međunarodni i domaći pravni okvir, uticaj tehnologije na njegov razvoj, odnosno činjenicu da se tržište trgovine ljudima sve više razvija na Deepwebu i Darknetu, legalnim dijelovima interneta u kojem je teško prikupiti digitalne dokaze, iz kojih razloga su predložene izmjene Direktive EU 2011/36/EU, radi prepoznavanja novih vidova trgovine ljudima, kao i prikupljanja digitalnih dokaza.

“Pružaoci usluga žrtvama nasilja moraju dobro poznavati prava koja žrtve imaju u skladu sa pozitivnim pravnim propisima , radi čega je neophodo realizovati kontinuirane edukacije u ovoj oblasti. Pored poznavanja prava subjekti zaštite trebaju imati i alate koji im omogućavaju da žrtve informišu i pomognu im da ta prava ostvare. Tumačenje prava ponekad zavisi od obučenosti i senzibiliteta profesionalaca radi čega je kontinuirana diskusija na ovu temu važna.”, istakla je Gorica Ivić ispred Udružene Banja Luka.


U prethodnom periodu je skoro 600 učesnika, predstavnika instutucija i nevladinih organizacija prisustvovalo na 6 online obuka.

Projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Related Posts