Novi projekat pod nazivom “Bez nasilja, bez izgovora”

Udruženje “Dignitet” počinje sa provedbom novog projekta pod nazivom “Bez nasilja, bez izgovora”, podržanog od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK-a, čiji je cilj smanjenja učestalosti nasilja u porodici, prevenciju rodno zasnovanog nasilja, poboljšanje reakcije policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici.

Projekat se zalaže za razvijanje svijesti o važnosti prevencije svih oblika rodno zasnovanog nasilja putem informiranja i komunikacije o društvenim vrijednostima koje podržavaju jednaka prava za sve članove zajednice, bez obzira na rod i spol. Naglašava se i važnost uloge policijskih službenika u postupcima nasilja u porodici, ističući brzu i pravovremenu reakciju kao ključnu tačku koja utječe na ishod pravosudnog postupka.

Projekt će se odvijati kroz nekoliko faza, uključujući održavanje online kampanje s mjesečnim objavljivanjem tekstova o rodno zasnovanom nasilju, promociju zdravih porodičnih odnosa, metoda nenasilnog rješavanja konflikata, te utjecaj nasilja u porodici na žrtve i djecu. Planirana je javna ulična akcija povodom međunarodnog dana porodice, gdje će građani i građanke grada Mostara biti pozvani da se pridruže i podrže promociju zdravih porodičnih odnosa.

Posebno se ističe i plan održavanja pet edukativnih i inovativnih radionica namijenjenih policijskim službenicima. Cilj tih radionica je educirati ih o pravilnim postupcima prema žrtvama te ih upoznati s inovativnim pristupima u slučajevima obiteljskog nasilja.

Projekat “Bez nasilja, bez izgovora” se stoga bavi važnim pitanjima koja se tiču društvene svijesti, prevencije nasilja te poboljšanja reakcije institucija, posebice policijskih službenika.

Svjesni smo da je nasilje u porodici kompleksan problem koji zahtijeva zajednički angažman svih društvenih činilaca. Kroz ovaj projekt, želimo doprinijeti stvaranju društva u kojem će svi članovi imati jednaka prava i biti zaštićeni od nasilja. Projekat traje šest mjeseci i provoditi će se na području HNK-a.

Related Posts