Misija i vizija

Udruženje "DIGNITET" Mostar

Život dostojan čovjeka!

Misija Udruženja: Dignitet je regionalno prepoznata organizacija koja okuplja stručne, pristupačne i radu posvećene ekspertice i eksperte koje ostvaruju mjerljive, a ne deklarativne rezultate u podržavanju razvoja dostojanstvenog modela življenja.

 

Vizija: Život dostojan čovjeka, kroz principijelni rad i djelovanje u zajednici, jačanje socijalne pravde i građanskih kapaciteta. Sve aktivnosti Digniteta vode ka poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života.

Dignitet je organizacija civilnog društva koja kroz proširen fokus djelovanja nastoji odgovoriti na gubitak građanskog dostojanstva, te osnaživanjem djece, mladih, žena, muškaraca, organizacija civilnog društva, obrazovnih ustanova i u konačnici institucija, podržati društvenu rehabilitaciju, integritet i aktivizam. Značajan segment identiteta organizacije je prepoznavanje važnosti inkluzivnog pristupa baziranog na intersekcionalnosti, razumijevajući da ranjivost određene društvene kategorije ima fluidan karakter, te da je i društvena ranjivost određene grupe određena kontekstom, trenutkom i specifičnim okolnostima kojima su izloženi. Dignitet posebno obraća pažnju na žene s iskustvom rodno zasnovanog nasilja, mobinga i diskreditacije u poslovnom okruženju, porodica izloženih dugotrajnom siromaštvu kojima je otežan pristup javnim uslugama, te žrtvama trgovine i osobama u riziku od trgovine ljudima. U proširenom smislu, Dignitet sve ove skupine kvalificira i kao žrtve korupcije, na način da im je usljed korumpiranog i neadekvatnog sistema upravljanja i pružanja javnih usluga, uskraćena usluga i podrška na koju imaju pravo i koja bi im u pravičnom sistemu pripadala.

Dignitet zagovara za društvo jednakih i pravo na jednak pristup uslugama i resursima, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Važan dio identiteta Digniteta je usmjeren na promociju i zaštitu prava žena u najkonkretnijem mogućem smislu, kroz pružanje direktnih usluga osnaživanja u smislu jačanja pojedinaca i grupa, pravnog savjetovanja, podrške u ostvarivanju prava i proširenog obima usluga savjetovanja za porodice kojim će se omogućiti potreban balans i pravednija podjela unutar porodičnih, kao i usluga finansijskog opismenjavanja uloga. Iako Dignitet čine gotovo isključivo aktivistice i profesionalke, organizacija ne identificira žene i djevojčice kao svoje isključive ciljne grupe već obuhvata sve grupe u stanju potrebe za podrškom u osnaživanju, a politike osnaživanja ženske participacije i statusa integrira kao horizontalne pristupe u svim aktivnostima koje provodi.

Dignitet tako obuhvata širok spektar ciljnih grupa, te svoj rad usmjerava i ka institucijama, razumijevajući da je institucionalna integracija pozitivne promjene ključni faktor održivosti rezultata.