Strateške oblasti

Udruženje "DIGNITET" Mostar

Participativna uprava

Dignitet će u okviru rada ka kreiranju ambijenta participativne uprave naročito raditi na poboljšanju transparentnosti i kvaliteta procesa kreiranja javnih politika, u smislu izrade boljih i pažljivije planiranih politika, izgradnje povjerenja, te prihvaćanja politika i podjele odgovornosti. Facilitirajući dodatni angažman javnosti u procesima, Dignitet će doprinijeti uključivanju ranjivih skupina, te uspostavljati temelje za dvosmjernu saradnju između vlasti i građana. 

Proces uspostavljanja saradnje s upravom u određenim sektorima, a prvenstveno u sektorima zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i zapošljavanja, podrazumijeva pristup u sljedećih nekoliko koraka:

  • Identifikaciju problema u zajednici i analizu početnih uzroka,
  • Analizu okruženja (pravnog, političkog, društvenog, kontekstualnog), prepoznavanje mogućnosti i izazova,
  • Koordinaciju s nadležnim upravama, institucijama i potencijalnim donosiocima i donositeljicama odluka,
  • Predstavljanje zahtjeva i prijedloga određenih segmenata politika i
  • Monitoring provođenja odluka i politika – zatvaranje ciklusa i otvaranje ponovne mogućnosti da građanke i građani iskažu stav prema politikama i odlukama.

 

Ovakav pristup omogućava intervenciju Digniteta u ime građanstva, te kanalisanje učešća građanki i građana u bilo kojoj identificiranoj fazi procesa, umjesto čekanja izbornih ciklusa ili procesa usvajanja novih budžeta, strategija ili planova djelovanja.

Tako se građani osnažuju da djeluju u trenutku, odgovarajući na probleme koji ih neposredno pogađaju, te se uče aktivnoj interakciji s vlastima, preuzimajući svoj dio odgovornosti za dvosmjernu komunikaciju i monitoring integriteta i kvaliteta rada institucija.

Holističko osnaživanje građanstva – usluge osnaživanja djece, žena i muškaraca

Dignitet kroz sve aktivnosti koje provodi usluge osnaživanja nudi pojedinkama, pojedincima i grupama, s jasnim ciljem osnaživanja pojedinca do razvoja sopstvenih maksimalnih kapaciteta, s ciljem postizanja boljih pretpostavki za razvoj društva i vidljivosti uloge građanki i građana.

Dignitet se rukovodi principom da je građansko učešće potrebno stimulirati od rane dobi, te da društveno i građansko dostojanstvo jednako pripada mladima, djeci, ženama i muškarcima, te u skladu s tim i realizaciji aktivnosti pristupa široko, obuhvaćajući sve navedene grupe, a diferencirajući pristupe kako bi najbolje odgovorio na potrebe i preferirane pristupe svake od ciljnih grupa.

Podrška u razvijanju vještina i integriteta civilnog društva

U segmentu rada koji se odnosi na podršku razvijanju vještina i integriteta civilnog društva, Dignitet se prvenstveno oslanja na individualnu ekspertizu svog članstva i zaposlenih, te specifične teme kojima može osnažiti djelovanje civilnog društva u različitim oblastima. Tokom strateškog perioda, Dignitet će napore ka osnaživanju kapaciteta civilnog društva usmjeriti u dva pravca djelovanja:

  1. Podrška razvoju integriteta, unaprijeđenog okvira za borbu protiv korupcije u radu civilnih organizacija, te uvođenje najboljih praksi za osiguravanje transprentnog rada i etičkog poslovanja
  2. Specifične oblasti ekspertize koje se odnose na dostupnu unutar organizacionu ekspertizu članica i članica Digniteta (pravno, psihološko, psihosocijalno savjetovanje, finansijsko opismenjavanje, te općenito razvoj harmonije i brige o sebi).