Day

January 8, 2024
U okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hecegovini” održane su 3 završne obuke pod nazivima “Trgovina ženama i femicid”, “Multisektorska saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama i pružanja usluga žrtvana, uključujući specijalizirane usluge koje pružaju organizacije...
Read More