NOVI PROJEKAT: „Unapređenje pravne i socijalne matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“

Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i socijalne matrice RN-a, izmjene i dopune zakona sa posebnim fokusom na femicid (prepoznavanje, fenomenologija, definicija) i za promjenu pravne prakse.

Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na žene i muškarce (djevojčice i dječaci kao važne potkategorije), institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom na ključne preduslove za eliminaciju femicida kao što su: jačanje položaja žena u društvu, obrazovanje i rad, etičko izvještavanje u medijima za podizanje svijesti javnosti i zagovaračke aktivnosti u institucijama i pravosuđu.

Kulturna matrica nasilja i seksističkih stavova još uvijek je duboko ukorijenjena u bosanskohercegovačkom društvu. Lako je uočiti da uzroke femicida treba tražiti u položaju žena i rodnim ulogama, gdje dvije trećine ljudi smatra da je nasilje nad ženama od strane partnera, poznanika ili stranaca uobičajeno i gdje je opšte mišljenje da žene treba da budu podređene muškarcima. Pored opšte prisutnosti stereotipa i predrasuda, stavova o nasilju nad ženama, uzroci femicida često su prožeti zabludama. Najčešća zabluda je da se ubojstvo žene dogodi iznenada u ekstremnoj situaciji. Pogrešno je i mišljenje da žene ubijaju samo disfunkcionalni muškarci, kao i da su žene na neki način isprovocirale počinioca, te da su “zaslužile” to ubojstvo.  Zbog svega ovoga, postoji potreba za intenzivnijim angažiranjem nevladinog sektora, institucija, pravosuđa, medija i javnosti u cilju sprječavanja i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja sa fokusom na femicid. U skladu s tim kreiran je projekt „ Unapređenje pravne i socijalne matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ (Advancing legal and social matrix to prevent femicide and gender-based violence in BiH) koji Udruženje Ja bih u EU iz Sarajeva, uz partnerstvo sa Udruženjem za edukaciju I razvoj “Dignitet” iz Mostara, a uz financijsku podršku Evropske unije. Projekat se provodi na prostoru Bosne I Hercegovine u period od januara 2023. godine do decembra 2025. godine.

 

Related Posts