Sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH

Danas je u prostorijama Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine održan sastanak na kojem su predstavnice Udruženja “Ja bih u EU” i predstavnica Udruženja Digniteta predstavile projekta pod nazivom “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH”.Glavni cilj ovog projekta je usmjeriti napore ka transformaciji kulturnih i društvenih normi koje omogućavaju rodno zasnovano nasilje, te preoblikovanju zakonodavstva sa posebnim fokusom na fenomen femicida. Ovo obuhvata prepoznavanje, fenomenologiju i preciznu definiciju femicida, kao i iniciranje promjena u pravnoj praksi kako bi se osigurala adekvatna zaštita žrtava i striktno sankcionisali počinitelji.

Tokom sastanka, predstavnice Udruženja “Dignitet” i Inicijative “Ja bih u EU” istakli su ključne aspekte projekta i naglasili važnost saradnje sa Ministarstvom pravde posebno su naglasili potrebu za uključivanje predstavnika Ministarstva prevde u Radne grupe koja će se baviti izradom Preporuke za izmjenu krivičnog zakonodavstva i Smjernica za eliminaciju, prevenciju i zaštitu od femicida.

Ministarstvo Pravde BiH je prepoznalo značaj ovog projekta i iskazalo zainteresiranost za uključenjem.

Projekat se realizuje uz značajnu finansijsku podršku Evropske unije na teritoriji Bosne i Hercegovine u vremenskom okviru od januara 2023. do decembra 2025. godine.

Related Posts