Sastanak sa predstavnicama Agencije za ravnopravnost spolova u BiH

Danas je održan vrlo važan sastanak sastanak između udruženja JaBiHEU i Dignitet sa Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH.
Sastanak je održan u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Edisa Demić i Lara Subašić predstavile su projekat kao i nadolazeće aktivnosti u okviru istog. Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i društvene matrice rodno zasnovanog nasilja, izmjene i dopune zakona sa posebnim fokusom na femicid (prepoznavanje, fenomenologija, definicija) i za promjenu pravne prakse.
Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na žene i muškarce (djevojčice i dječake kao važne potkategorije), institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom na ključne preduslove za eliminaciju femicida kao što su: jačanje položaja žena u društvu, obrazovanje i rad, etičko izvještavanje u medijima za podizanje svijesti javnosti i zagovaračke aktivnosti u institucijama i pravosuđu.

Predstavnice Agencije su naglasile da će sa zadovoljstvom sudjelovati u implementaciji projekta “Unapređemje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH” i pomoći u stvaranju sigurnijeg i pravednijeg društva za sve. “Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH snažno je opredijeljena za realizaciju inicijativa i aktivnosti koje će doprinijeti prevenciji i zaštiti od svih oblika nasilja nad ženama, posebno femicida kao najekstremnijeg oblika rodno zasnovanog nasilja. Za rješavanje ovog ozbiljnog društvenog problema, neophodna je saradnja i sinergija svih nadležnih institucija, akademske zajednice i nevladinog sektora. Naravno, ne smijemo zaboraviti rad sa mladima, edukaciju djevojaka i mladića, dječaka i djevojčica, o ravnopravnosti spolova, vještinama nenasilne komunikacije i nultoj toleranciji na sve oblike nasilja.” istakla je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić.
Projekat se provodi uz finansijsku podršku Evropske unije na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2023. godine do decembra 2025. godine.

Related Posts