Provedba Projekta: „Kvalitetno Roditeljstvo, Sretno Djetinjstvo“

 

Vrijeme povedbe/realizacije  projekta: 01.2021. – 30.06.2021.

Mjesto provedbe projekta: Mostar

Finacijska podrška: Projekt je podržan od strane Minsitarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK-a.

Zahvaljujući finacijskoj podršci Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi HNK-a, odobrenju i izdavanju saglasnosti  Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a za provedbu projekta sa menadžmentom osnovnih i srednjim škola ostvarena je  uspješna saradnja i provedba projektnih aktivnosti usmjerenih na osnaživanje i zaštitu djece od zlostavljanja putem društvenih medija.

Tim projekta u analizi i evaluaciji projektnih aktivnosti  konstatuje da je realizacija projektom planiranih aktivnosti u potpunosti realizirana, čime su ostvareni svi postavljeni specifični ciljevi:

  1. Upoznavanje ciljne grupe projekta sa UN konvencijom o pravima djeteta
  2. Prevencija zlostavljanja i osnaživanje djece uzrasta od  9-15 godina
  3. Uspostavljanje i efikasna saradnje sa odgojno-obrazovnim institucijama u cilju zastite djece od svih oblika zlostavljanje.
  4. S ciljem promocije odgovornog roditeljstva realiziranje 4. predavanja za roditelje, čija djeca pohađaju osnovnu školu na području grada Mostara.
  5. Podizanje svijesti javnosti o pojavi svih oblika zlostavljanja djece na području projekta.

Tokom mjeseca februara i marta  realizirana je  edukacije za 186 učenika osnovnih i srednjih škola uzrasne dobi od 12 do 20 godina na području Mostara.

Cilj edukacije realizirane ovim projektom bio je osnaživanje djece ( učenika) u prepoznavanju vrste i oblika zlostavljanja na internetu, kao i njihovo osposobljavanje na polju zaštite u digitalnom svijetu. Učenici su također upoznati i s UN Konvencijom o pravima djece, dječjim pravima i njihovim odgovornostima u poštivanju navedenog dokumenta.

Slike sa realizacije edukacije u OŠ Mustafa Ejub Šejh Jujo, učenici osmog i devetog razreda.

Edukacije su realizirane u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.

Edukacije za učenike zbog epidemioloških okolnosti izazvanih virusom Covidom 19 realizirane su putem Zoom aplikacije, gdje je učenicima kroz dialog putem prezentacije i projekcije dokumentarnog filma o prevenciji internet nasilja sa jasnim porukama približena tematska cjelina. Unutar osnovnih škola – OŠ Mustafa Ejubović Šejh Jujo, JU Osnovna škola Blagaj ; Druga gimnazija Mostar; OS “Bijelo Polje” Potoci, Mostar edukacije su realiziran za razredna odjeljenja šestih, sedmih, osmih i devetih razreda.  Edukacija je bila kombiniranog odjeljenskog karaktera i ista je unaprijed dogovorena s menadžmentom svake škole individualno, gdje su jasno precizirani  datumi i vrijeme provedbe edukacije.

Ono što smatramo da je bitno naglasiti jeste da su određeni prosvjetni radnici osnovnih škola iskazali inicijativu za učešćem na edukaciji, što im je omogućeno. Tako da bilježimo da su  pored učenika i roditelja u provedbi aktivnosti online edukacija za učenike  sudjelovalo pet nastavnika i dva pedagoga. Trajanje edukacije je iznosilo dva školska časa, dakle jedan sat  i trideset minuta..Ono što je jako bitno naglasiti jeste percepcija  samih učenika o potrebi drugačijeg pristupa provedbi obrazovnih sadržaja kroz primjenu i projekciju dokumentarnih namjenskih filmova, prezentacija i životnih primjera, kao i  poticanja razvoja kritičkom mišljenja u prijenosu znanja. Uočena je  potreba za razgovorom na temu o vrstama vršnjačkog nasilja, osobito nasilja putem društvenih mreža, rizicima i načinim zaštite.

U osnovnoj školi Blagaj educirani su učenici od šestog do devetog razreda u dva odvojena termina, u trajanju po dva školska časa, edukacijom su educirana  43 učenika.

U Osnovnoj školi “Bijelo polje Potoci ”, Mostar – edukacijom i provedbom projektne aktivnosti su educirana   64  učenika osmih i devetih razreda

U Osnovnoj školi “Mustafa Ejubović Šejh Jujo”, Mostar  – edukacijom su obuhvaćena 74 učenika osmih i devetih razreda. Na edukaciji su prisustvovala četiri nastavnika i pedagogica škole. 

Zaključak:

Od projektom planiranih 150   djece i mladih učenika osnovnih škola  direktno uključeni u program prevencije i edukacije o trgovini ljudima i sigurnom korištenju savremenih medija a sve sa ciljem upoznavanja i prepoznavanja svih prisutnih oblika zlostavljanja djece  educirano 186 učenika. Čime  je ciljna grupa  osnažena da prepozna i  prijavi slučajeve zlostavljanja I vrbovanja  djece prvenstveno na području implementacije projekta.

Related Posts