30. juli svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

30. juli je Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, ovo je dan kada nastojimo dodatno ukazati na ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima.

Na ovaj  značajan datum Udruženje za edukaciju i razvoj  „Dignitet“ iz Mostara najavljuje početak projekta pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ projekat se provodi uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a.  Projektom  se želi dati društveni doprinos u borbi protiv zlostavljanja djece i mladih. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima, zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja  na području Mostara, te pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o trgovini ljudima (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora. Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe  dječjih prava u HNK/Ž.

             Na području implementacije projekta biti će održano  sveukupno 12 radionica od kojih je  8 edukativnih radionica za marginaliziranu  djecu pod rizikom predškolske i školske dobi (djeca žrtve prosjačenja, djeca iz porodice u kojima postoje ovisnosti). Kako bi bio sveobuhvatan pristup uraditi će se 4 radionice za njihove  roditelje. U cilju smanjivanja broja zlostavljane i zloupotrebljene djece Udruženje „Dignitet“ će provoditi kampanju, obilježiti će se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima (18. oktobar). Kampanja koja će se implementirati  imati će prvenstveno za cilj da podstakne građane na društvenu odgovornost i konstantnu borbu protiv zlostavljanja i zloupotrebe djece.

Tokom provedbe projekta biti će u funkciji Linija za pomoć 061 422 447 koja je i pokrenuta 30. jula 2021.godine, a povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

            Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je na 123. sjednici, održanoj 16. 06. 2020. godine, donijela Rješenje o imenovanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Hercegovačko – neretvanskog kantona i njime utvrdila zadatke Koordinacionog tima. Udruženje u okviru projekta će usko sarađivati sa Kordinacionim timom, sve aktivnosti koje će se provoditi su u skladu sa Akcionim planom Hercegovačko – neretvanskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima Bosne i Hercegovine (2020. – 2023.).

             Trgovina ljudima  prvenstveno je kriminalna aktivnost, koja često ima karakteristike organiziranog i prekograničnog kriminaliteta, ali je i ujedno i teško kršenje ljudskih prava zagarantiranih međunarodnim pravom, Ustavom BiH, entitetskim ustavima i Statutom Brčko Distrikta BiH.  Poseban vid eksploatacije djece je vidan u ljetnom periodu u gradu Mostaru. Djeca se primoravaju na prosjačenje kako na mostarskim ulicama tako i na raskrsnicama.

U skladu sa svim prethodno navedenim, cilj ovog projekta je zaštita i promocija dječjih i ljudskih prava i pružanje pomoći pri ostvarenju istih, a u konačnici, kroz implementaciju niza projektnih aktivnosti, suzbijanje trgovine ljudima.

 Zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih naroda su 2013. usvojile rezoluciju A/RES/68/192 i proglasili 30. srpnja Svjetskim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Za sve ostale informacije molimo vas da kontaktirate Udruženje „Dignitet“.

Zahvaljujemo se na saradnji.

Mostar, 30. 07. 2022 godine

Dostavljeno: svim medijima

Edisa Demić
Predsjednica  Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet”

Linija za pomoć: 061 422 447
Mobilni: 062 329 994

Web: www.dignitet.ba

Email: info@dignitet.ba

Adresa: Ćemalova 14, 88000 Mostar

Related Posts