ZAKON O MLADIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Institucionalno organizirana briga o mladima, omladinsko udruživanje i sudjelovanje mladih na svim razinama odlučivanja temelji se na načelima poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, na poštivanju ustavnoga poretka, zakona i međunarodnog prava te izgradnji demokratskih institucija utemeljenih na političkom pluralizmu i uspostavi vladavine prava, kao i upražnjavanju međunarodnopravnih standarda i najbolje međunarodne prakse u pogledu mladih i rada s mladima s ciljem doprinosa ispunjenju uvjeta za priključenje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji.
Ovim se zakonom uređuju pitanja od interesa za život, položaj i djelovanje mladih ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Članak 2.

Ovim se zakonom definiraju:
I. Opće odredbe
ciljevi
2. definicije
II. Prava i obveze mladih:
1. prava mladih
2. obveze mladih
III. Rad s mladima i omladinske aktivnosti
Potpora mladima:
1.općinska, gradska i kantonalna razina
2. programi djelovanja za mlade na razini kantona
3. federalna razina
4. Savjet za mlade Federacije Bosne i Hercegovine
5. Povjerenstvo za mlade
6. izvješće o mladima
7. ministarstvo mjerodavno za nadgledanje, suradnju i koordinaciju zadaća i nadzor
8. programi djelovanja za mlade na razini Federacije BiH
V. Programski pristup djelovanjima prema mladima
VI. Partnerstvo
VII. Omladinske udruge
VIII. Vijeća mladih
IX. Kaznene odredbe
X. Prijelazne i završne odredbe

Ciljevi

Članak 3.

Ciljevi zakona su:
1. stvaranje i provedba politika prema mladima na svim razinama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kroz višesektorski pristup i uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i interese mladih;
uspostavljanje kriterija sukladno europskim načelima u radu javnih uprava kod provedbe politika prema mladima;
3.utvrđivanje i definiranje mjera i preporuka glede rada s mladima i omladinskim aktivnostima;
4.jačanje sudjelovanja i uključenja mladih i njihovog informiranja na svim razinama odlučivanja u Federaciji putem uređenih mehanizama sudjelovanja;
5. jačanje volonterizma među mladima te njihovog dragovoljnog angažmana u aktivnostima glede pitanja mladih;
6. provedba načela nediskriminacije, solidarnosti i etičnosti u svim aktivnostima koje se tiču pitanja mladih;
7. jačanje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta omladinskih udruga.

Definicije

Članak 4.

U ovome zakonu rabljeni izrazi imaju sljedeće značenje:
1. „ omladina” ili „mladi” su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do
navršenih 30 godina starosti;
2. „omladinska udruga” je udruga čije članstvo i tijela upravljanja čine dvije trećine (2/3) mladih, čije su aktivnosti statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade, a koja se osniva, registrira, djeluje i prestaje postojati sukladno zakonu na temelju kojeg je registrirana;
„vijeće mladih” je krovna udruga mladih, utemeljena na dragoljnom članstvu omladinskih udruga, a koja predstavlja interese mladih i omladinskih udruga;
4. „službenik/ca za mlade” je državni službenik/ica koji/a je stručno osposobljen za rad s mladima i posjeduje certifikat o znanju o politici prema mladima i radu s mladima;
“omladinski sektor” je dio društvene zajednice koji obuhvaća sva Vladina tijela i institucije, ustanove, nevladine udruge, domaće i strane fizičke i pravne osobe koje se bave pitanjima mladih ili su subjekti od značaja za promicanje i zaštitu uloge i pozicije mladih, a imaju prava i obveze sukladno ovom zakonu;
„politika prema mladima“ predstavlja ukupne institucionalne mehanizme brige vlasti prema mladima;
„strategija prema mladima” jeste dokument institucija vlasti s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije;
„program djelovanja za mlade” je program koji kreiraju institucije vlasti u suradnji s omladinskim sektorom na temelju stručnog istraživanja i strategije prema mladima te sadrži jasno definirane potrebe, način rješavanja problema, ciljeve, željene rezultate, aktivnosti, vrijeme provedbe, proračun i odgovorne subjekte, radi poboljšavanja položaja mladih u određenoj oblasti;
„projekt za mlade” je projekt kojim omladinske udruge, vijeća mladih, neformalne skupine mladih, pojedinci, te druge udruge ili institucije ili ustanove planiraju i ostvaruju ciljeve politike prema mladima, strategije prema mladima ili programa djelovanja za mlade u suradnji s mjerodavnim tijelima na određenoj razini vlasti, a sukladno potrebama i problemima mladih;
„prostor za mlade” je jednonamjenski ili višenamjenski, otvoreni ili zatvoreni prostor u kojem se provodi rad s mladima i omladinske aktivnosti;
„rad s mladima” jeste planirana, svrsishodna i svjesna potpora mladima kroz njihovo dragovoljno sudjelovanje;
„ europska načela u radu javnih uprava“ na koje se poziva ovaj zakon su: a) pouzdanost i predvidivost (pravna sigurnost); b) otvorenost i transparentnost; c) odgovornost i d) učinkovitost.

II. PRAVA I OBVEZE MLADIH

Prava mladih

Članak 5.

Svaka mlada osoba ima pravo na potporu i unapređivanje svoga razvoja da postane odgovorna za sebe i društveno suodgovorna ličnost, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Radi ostvarivanja prava iz stavka 1. potpora mladima treba posebice:
1. unapređivati individualni i socijalni razvoj mladih ljudi i doprinijeti sprječavanju njihova mogućeg zapostavljanja;
2. provoditi politike kojima se djeluje na negativne trendove po mlade u oblastima iz članka 25.;
3. doprinijeti održavanju i stvaranju pozitivnih životnih uvjeta za mlade, kao i okruženja koje je ugodno za mlade;
4. štititi mlade od opasnosti karakterističnih za njihovu dob, a kojima mogu biti izloženi.

Članak 6.

Mladi imaju pravo biti pravodobno i istinito informirani o svim pitanjima koja su od interesa za njih.
Sve razine vlasti u Federaciji trebaju, sukladno svojim mjerodavnostima, održati javne rasprave i konzultacije uz sudjelovanje predstavnika/ca vijeća mladih u procesu usvajanja:
– određene sektorske politike prema mladima,
– programa djelovanja za mlade,
– strategije prema mladima,
– dijelova proračuna koji se tiče pitanja mladih.

Obveze mladih

Članak 7.

Sukladno ovomu zakonu, između ostalog, mladi imaju i sljedeće obveze:
1. aktivno djelovati na jačanju svojih sposobnosti, na svom obrazovanju te na razvitku integriteta vlastite osobnosti;
2. aktivno doprinositi izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti te razvitku svoje zajednice;
3. poštivati i zagovarati vrijednosti mira i tolerancije u komunikaciji sa svim ljudima i ne diskriminirati ih po bilo kojoj osnovi;
4. izražavati solidarnost i posebnu brigu prema mlađim i starijim osobama, osobama s posebnim potrebama, pripadnicima nacionalnih manjina, marginaliziranim skupinama i pojedincima, pripadnicima konstitutivnih naroda i ostalih koji predstavljaju brojčanu manjinu u lokalnoj zajednici gdje žive i rade te prema drugim osobama koje imaju potrebu za solidarnošću i razumijevanjem od svojih sugrađana/ki;
5. unapređivati sredinu u kojoj žive.

RAD S MLADIMA I OMLADINSKE AKTIVNOSTI

Članak 8.

Odgovorna tijela vlasti, sukladno članku 11. stavak 3. trebaju mladim osobama putem utvrđenih mjera dati na raspolaganje različite mogućnosti radi unapređivanja njihova razvitka.
Mjere i mogućnosti iz stavka 1. trebaju biti sukladni interesima i potrebama mladih ljudi, po mogućnosti koje odrede i oblikuju mladi ljudi.
Rad s mladima nude omladinske udruge, ostale udruge, neformalne skupine i drugi nositelji rada s mladima iz nevladinog sektora, kao i nositelji rada s mladima iz vladinog sektora.
Rad s mladima je planirana, svrsishodna i svjesna potpora mladima kroz njihovo dragovoljno sudjelovanje i predstavlja:
– izvanškolsko obrazovanje, koje može biti komplementarno formalnom obrazovanju mladih, uz opće, društveno, prirodno i tehničko obrazovanje;
– kreativne, umjetničke, sportske i kulturne aktivnosti s mladima;
– aktivnosti i programe koji se tiču razvitka njihovih sposobnosti, vještina i znanja, kao i društvenog angažmana;
– aktivnosti koje su u svezi s pitanjima kao što su druženje, radna okolina, škola, obitelj;
– aktivnosti i programe koji se odnose na njihovu dobrobit, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu;
– savjetovanje mladih;
– oporavak mladih i njihov boravak u prirodi te aktivnosti u vezi s omladinskim turizmom;
– programe dizajnirane za specifične skupine mladih;
– međunarodni rad s mladima, međukulturnu suradnju i razmjenu;
– druge modele kreativnog i planiranog slobodnog vremena mladih.

Članak 9.

Pri oblikovanju i utvrđivanju mjera i ispunjavanju zadaća na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti odgovorna tijela vlasti će uzeti u obzir:
1. osnovni pravac odgoja koji je odredio roditelj ili druga osoba sa starateljskim pravom za mlade ispod 18 godina, kao i prava mlade osobe,
2. odgovarajuće posebne socijalne, kulturne i duhovne potrebe i osobine mladih ljudi,
3. sve veću sposobnost i sve veću potrebu mladih za samostalnim i odgovornim djelovanjem,
4. različite životne situacije oba spola te ukloniti moguća zapostavljanja i razvijati jednakopravnost spolova.

Članak 10.

Rad s mladima i aktivnosti s mladima ne smiju biti u suprotnosti s Ustavom i zakonom te međunarodnim poveljama i konvencijama koje se tiču prava mladih te ljudskih prava.

IV. POTPORA MLADIMA

Članak 11.

Odgovornost pružanja potpore mladima iz članka 5. imaju sve razine vlasti u Federaciji.
Sve razine vlasti u Federaciji imaju obveze definiranja, usvajanja i provedbe strategija prema mladima.
Općinska, gradska i kantonalna razina vlasti imaju obvezu samostalno osigurati minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti.
Ukoliko razine vlasti nemaju stručnih i tehničkih kapaciteta za obavljanje zadaća iz stavka 3., nositeljima potpore mladima iz nevladinog sektora može se povjeriti njihovo izvršenje.

Općinska, gradska i kantonalna razina

Članak 12.

Općinska i gradska razina vlasti dužne su samostalno odrediti službenika /cu za pitanja mladih koji obavlja zadaće u smislu ovoga zakona.
Kantonalna razina vlasti dužna je samostalno odrediti službenika/cu ili odjel za mlade pri ministarstvu koje obavlja zadaće u smislu ovoga zakona.
Općinska, gradska i kantonalna tijela vlasti dužna su samostalno usklađivati svoju potporu mladima s višim razinama vlasti i svim drugim institucijama javne uprave i tijelima vlasti koje u svojoj mjerodavnosti imaju neku od oblasti iz članka 25.
Mjerodavno će federalno ministarstvo odrediti proceduru obuke i certifikacije službenika/ce za mlade.

Članak 13.

Općinska, gradska i kantonalna tijela vlasti dužna su:
1. pratiti pružanje potpore mladima koja dolazi iz nevladinog sektora, njezinu kvalitetu, njezinu samostalnost u određivanju ciljeva i izvršavanju njezinih zadaća, kao i u formiranju organizacijske strukture;
2. voditi spisak svih udruga, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima;
3. koordinirati aktivnosti u vezi s radom s mladima i omladinskim aktivnostima;
4. uočiti negativne utjecaje na mlade bilo koje institucije, udruge ili organizacije, uključujući i međunarodne organizacije, a koje su u suprotnosti s Ustavom i zakonom, kao i predlaganje za poduzimanje zakonskih mjera koje provode mjerodavna tijela;
5. savjetovati mlade i njihove predstavnike/ce, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obveza utemeljenih na ovom i drugim zakonima.

Članak 14.

Općinska, gradska i kantonalna tijela vlasti dužna su samostalno osigurati minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete koji uključuju:
1. osiguranje prikladnog prostora za mlade, rad s mladima i omladinske aktivnosti, kao i osiguranje plaćanja troškova njegovog održavanja;
2. osiguranje proračunske stavke koja se tiče pitanja mladih, kao dijela ukupnog proračuna općine, grada ili kantona;
3. određivanje mjerodavne općinske, odnosno gradske službe za pitanja mladih;
4. osiguranje godišnjih grantova za projekte za mlade dodjeljujući ih putem javnog poziva s kriterijima, sukladno europskim načelima u radu javnih uprava;
5. profesionalni razvitak i usavršavanje službenika/ce za mlade te jačanje kapaciteta svih onih koji se bave radom s mladima i omladinskim aktivnostima;
6. osnivanje povjerenstva za mlade pri općinskom vijeću kao stalnog radnog tijela, odnosno pri skupštini kantona koja će se u okviru svoje mjerodavnosti baviti pitanjima mladih, a u čijem će radu sudjelovati predstavnici/ce općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih;
7. uspostavljanje stručnog radnog tijela za izradu, ažuriranje i praćenje provođenja lokalnih i kantonalnih strategija prema mladima u čijem će radu sudjelovati predstavnici/e vijeća mladih ili omladinskih udruga;
8. istraživanje ili potporu istraživanju radi donošenja strategije prema mladima;
9. pružanje potpore radu općinskog, odnosno kantonalnog vijeća mladih.

Članak 15.

Mjerodavna općinska služba samostalno će voditi spisak omladinskih udruga u vezi sa stavkom 3. ovoga članka iz razloga transparentnosti, suradnje, potpore i partnerstva.
Mjerodavna će općinska služba voditi spisak neformalnih skupina mladih čije su aktivnosti podržane od općine.
Omladinske udruge koje žele predlagati projekte za mlade na bilo kojoj razini vlasti ili biti član vijeća mladih općine upisat će se na spisak iz stavka 1. ovoga članka.
Neformalne skupine mladih koje žele predlagati projekte za mlade prijavit će ih mjerodavnoj općinskoj službi.

Programi djelovanja za mlade na razini kantona

Članak 16.

Kantoni su odgovorni za samostalno definiranje, usvajanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u oblastima iz članka 25., za koje imaju ustavnu i zakonsku mjerodavnost.
Program iz stavka 1. definira, utvrđuje i provodi ministarstvo koje u okviru svoje mjerodavnosti ima neku od oblasti navedenih u članku 25.
Ministarstvo iz stavka 2. planirat će posebna sredstva prilikom usvajanja proračuna za izvršenje navedenih zadaća, sukladno zakonu.
Ukoliko postoji potreba, provođenje programa iz stavka 1. bit će obuhvaćeno dijelom ukupnog proračuna kantona koji se odnosi na mlade.

Federalna razina

Članak 17.

Donošenjem ovoga zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurat će da svi njezini razvojni planovi, strategije i programi djelovanja, ukoliko se dotiču oblasti iz članka 25., imaju ugrađenu komponentu koja se odnosi na mlade.

Savjet za mlade Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 18.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirat će Savjet za mlade Federacije kao međuresorno radno tijelo.
Glavna zadaća Savjeta za mlade Federacije jeste koordinacija i usuglašavanje politike prema mladima Federacije.
U radnome tijelu iz stavka 1. aktivno će sudjelovati nositelji izvršnih dužnosti ministarstava i institucija Federacije koje se u okviru svoje mjerodavnosti bave nekom od oblasti iz članka 25.
Najmanje 50% članova u Savjetu za mlade Federacije bit će predstavnici/e Vijeća mladih Federacije.
Aktivnosti radnoga tijela iz stavka 1. bit će detaljno obrazložene poslovnikom o radu.

Povjerenstvo za mlade

Članak 19.

Federacija će uspostaviti Povjerenstvo za mlade koje će potvrditi Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije kao svoje zajedničko i stalno radno tijelo. Povjerenstvo će se u okviru svojih utvrđenih mjerodavnosti baviti pitanjima mladih a najmanje jedan član Povjerenstva bit će iz Vijeća mladih Federacije.

Izvješće o mladima

Članak 20.

Vlada Federacije svake će godine podnositi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izvješće o položaju mladih, nastojanjima i aktivnostima potpore mladima. Pored utvrđivanja situacije i analize, izvješća trebaju sadržavati i prijedloge za daljnji razvitak potpore mladima; svako treće izvješće treba davati pregled cjelokupne situacije glede mladih.
Vlada Federacije nalaže izradu izvješća Vijeću za mlade Federacije. Vlada Federacije uz izvješće prilaže svoje mišljenje sa zaključcima koje smatra prijeko potrebnim.

7. Ministarstvo mjerodavno za nadgledanje, suradnju i koordinaciju zadaća i nadzor

Članak 21.

Federacija će osigurati da jedno ministarstvo bude odgovorno za suradnju, koordinaciju zadaća u vezi s mladima, a nadzor nad provođenjem ovoga zakona vršit će Savjet za mlade Federacije.
Federacija će u nazivu ministarstva odgovornog za suradnju i koordinaciju zadaća glede mladih dodati riječi: „i mladih“.
Ministarstvo iz stavka 1. bit će odgovorno za suradnju i koordinaciju zadaća s drugim ministarstvima i mjerodavnim institucijama u Federaciji na istraživanju o potrebama i problemima mladih, kao i na definiranju i predlaganju federalne strategije prema mladima.
Ministarstvo iz stavka 1. osigurat će uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o mladima u suradnji s drugim institucijama Federacije.
Ministarstvo iz stavka 1. bit će nositelj aktivnosti u vezi s informiranjem mladih, kao i jačanja uključenja mladih u procese odlučivanja, sukladno svojim mjerodavnostima.
Programi djelovanja za mlade na razini Federacije Bosne i Hercegovine

Članak 22.

Federacija je odgovorna za definiranje, usvajanje i provođenje programa djelovanja za mlade u Federaciji u oblastima iz članka 25., za koje ima ustavnu i zakonsku mjerodavnost.
Program iz stavka 1. definira, utvrđuje i provodi ministarstvo koje u okviru svoje mjerodavnosti ima neku od oblasti navedenih u članku 25.
Ministarstvo iz stavka 2. planirat će posebna sredstva pri usvajanju proračuna za izvršenje zadaća u smislu ovoga zakona.
Ukoliko Federacija nađe za shodno, provođenje programa iz stavka 1. bit će obuhvaćeno dijelom ukupnog proračuna Federacije koji se odnosi na mlade.

Članak 23.

Vlada Federacije putem mjerodavnih ministarstava iz članka 22. stavak 2. definirat će i zasnovati federalne grantove i transfere s namjenom:
potpore upošljavanja mladih i potpore mladim poduzetnicima, posebice mladima bez radnoga iskustva;
potpore talentiranim učenicima/ama, studentima/icama, kao i mladim autorima/icama, znanstvenicima/ama, pronalazačima/cama i drugim mladim ljudima koji daju značajan doprinos u nekoj oblasti, te generalno potpore razvitku ljudskih resursa u Federaciji;
unapređenja pojedinih oblasti specifičnih za pitanja mladih i omladinski sektor, s naglaskom na promotivne kampanje i informiranje mladih;
potpore socijalno ugroženim kategorijama mladih, resocijalizaciji delikvenata/ica, ovisnika/ica i sl.;
potpore u drugim pitanjima od interesa za mlade u Federaciji.

Članak 24.

Federacija će pružati potporu radu Vijeća mladih Federacije.

V.PROGRAMSKI PRISTUP DJELOVANJIMA PREMA MLADIMA

Članak 25.

Strategija prema mladima, sukladno članku 4. stavak 7. i članku 11. stavak 2., definira se, usvaja i provodi na temelju istraživanja o potrebama i problemima mladih.
Na razini kantona i Federacije, sukladno ustavnim mjerodavnostima i zakonu, strategija iz stavka 1. obvezatno sadrži programe djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskoga sektora.
Oblasti omladinskoga sektora odnose se na sljedeća pitanja:
formalno, neformalno i cjeloživotno obrazovanje;
upošljavanje, mjere protiv neuposlenosti te omladinsko poduzetništvo;
socijalna skrb, zdravstvena i preventivna zaštita mladih te reproduktivno zdravlje mladih;
– stambeno zbrinjavanje mladih;
– rad s mladima, jačanje i razvitak sposobnosti mladih i slobodno vrijeme
mladih;
aktivno sudjelovanje mladih u javnome životu, izgradnja civilnoga društva i volonterstvo;
mobilnost i suradnju među mladima;
informiranje i savjetovanje mladih;
stručni rad i usavršavanje u vezi s radom s mladima;
usavršavanje za rad u omladinskim udrugama i prostorima za mlade;
– omladinski turizam, oporavak mladih i boravak u prirodi;
– aktivnosti mladih po pitanju kulture, sporta, estetike, etike, ekologije,
duhovnosti, humanističkih vrijednosti, osobne i društvene odgovornosti;
– rad s mladima s posebnim potrebama;
– i druga pitanja od interesa za mlade i poboljšanje njihovih uvjeta života.

Članak 26.

Programom djelovanja za mlade iz stavka 2. članak 25. definiraju se:
ciljevi programa koji moraju biti specifični, odgovarajući, mjerljivi, ostvarivi i nadgledivi;
aktivnosti za provođenje programa;
institucije mjerodavne za realizaciju programa;
opći, financijski, materijalni, prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa;
potrebe i problemi mladih utvrđeni stručnim istraživanjem;
način motiviranja mladih na dragovoljno sudjelovanje u aktivnostima u omladinskom sektoru;
– nadgledanje i praćenje uspješnosti provođenja programa.

PARTNERSTVO

Članak 27.

Tijela vlasti na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj i federalnoj razini trebaju kroz partnerstvo surađivati s nevladinim sektorom za dobrobit mladih ljudi i njihovih obitelji.
Vladin sektor treba podržati nevladin sektor sukladno ovom zakonu i pri tome ojačati različite oblike samopomoći.

Članak 28.

Predlaganje projekata za mlade, prema točki 9. članak 4., kao i njihovo vrednovanje od tijela na određenoj razini vlasti pri dodjeli sredstava bit će utemeljeno na kriterijima sukladno europskim načelima u radu javnih uprava.

OMLADINSKE UDRUGE

Članak 29.

Svim mladim osobama zajamčena je sloboda udruživanja u omladinske udruge.
Omladinske udruge samostalne su u ostvarivanju svojih prava i obveza.
U tijela upravljanja omladinskih udruga mogu biti birane samo punoljetne osobe.

Članak 30.

Članovi i osnivači/ce omladinskih udruga mogu biti mladi i ostale pravne i fizičke osobe koje se dragovoljno učlane, sukladno zakonu i statutu omladinske udruge.
Učlanjenje i istupanje iz omladinske udruge vrši se sukladno statutu omladinske udruge i zakonu.

Članak 31.

Rad omladinske udruge je javan. Ostvarivanje javnosti rada omladinske udruge uređuje se zakonom i njegovim statutom.
Udruga je autonomna u uređivanju unutarnjih odnosa i donosi unutarnje akte sukladno ustavu, zakonu te statutu omladinske udruge.

Članak 32.

Političke stranke ne mogu biti osnivači omladinskih udruga.
Omladinska udruga ne može se ni na koji način angažirati u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, niti im pružati potporu.
Političke stranke ne mogu ni na koji način materijalno i financijski pomagati rad omladinskih udruga.
Članak 33.

Zabranjene su djelatnosti udruge koje su usmjerene na podrivanje ustavnoga poretka i koje su u suprotnosti sa zakonom.
Omladinske udruge i njihovi članovi ne smiju se baviti aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija ili rasizam, ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi.

Članak 34.

Mladi i omladinske udruge ostvaruju svoja prava i obveze u oblasti međunarodne suradnje samostalno ili preko krovnih udruga mladih Federacije.

Članak 35.

Omladinske udruge, dvije ili više njih, u slučaju da zajednički predlažu projekt za mlade tijelu vlasti na bilo kojoj razini, obvezne su projektom urediti podjelu međusobne odgovornosti.

Članak 36.

Korisnici sredstava iz dijela proračuna koji se odnosi na pitanja mladih dužni su dostaviti izvješće mjerodavnom tijelu o namjenskom utrošku odobrenih sredstava, najkasnije 30 dana prema njihovom utrošku.
Mjerodavno tijelo koje je odobrilo korištenje sredstava na razini Federacije, kantona, grada i općine vršit će i kontrolu utroška sredstava.

VIJEĆA MLADIH

Članak 37.

Vijeće mladih općine osniva više od 50 % omladinskih udruga, ali najmanje tri udruge s popisa koji se vodi kod mjerodavnog odjela za mlade općine.
Vijeća mladih općina iz više od 50% općina toga kantona osnivaju vijeće mladih kantona.
Vijeća mladih kantona iz više od 50% kantona osnivaju Vijeće mladih Federacije.
Omladinske udruge koje čine vijeće mladih registrirat će ga kao udrugu sukladno zakonu i propisima.

Članak 38.

Registrirano vijeće mladih ima obvezu djelovanja na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju.
Vijeće mladih ima pravo i obvezu legitimno predstavljati i zastupati interese udruga koje su ga osnovale na odgovarajućoj razini vlasti.
Vijeće mladih bit će izravno uključeno u proces izrade i provođenja strategija prema mladima na odgovarajućoj razini radi doprinosa usvajanju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih.
Vijeće mladih bavit će se provođenjem zajedničkih projekata mladih u Federaciji te članstva i sudjelovanja, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višoj razini i na međunarodnom planu.
Vijeće mladih bavit će se i politikama koje se neizravno dotiču mladih i koje utječu na opći razvitak i prosperitet te opću društvenu dobrobit, kao i svim ostalim pitanjima koja se neizravno odnose na mlade.
Vijeće mladih općine ili kantona ili Federacije sukladno stavku 2. ovoga članka odredit će svoje predstavnike u stručna radna tijela i povjerenstva na odgovarajućoj razini vlasti.

Članak 39.

Rad vijeća mladih je javan.
Javnost u radu ostvaruje se na način utvrđen Statutom.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Novčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 1.500,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena pravna osoba ako:
u radu s mladima i aktivnostima s mladima krši Ustav, zakon i međunarodne povelje i konvencije koje se tiču prava mladih te ljudskih prava suprotno članku 10. ovoga zakona;
omladinska se udruga bavi aktivnostima kojima se na bilo koji način raspiruje govor mržnje, širi netolerancija, ksenofobija, rasizam ili vrši diskriminacija bilo koga po bilo kojoj osnovi suprotno članku 33. stavak 2. ovoga zakona;
tijela vlasti ne osiguraju minimum mjera na planu rada s mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete u smislu ovoga zakona, a sukladno članku 14;
općinska i gradska razina vlasti ne odredi samostalno službenika/icu za pitanja mladih koji/a obavljaju zadaće u smislu ovoga zakona, odnosno kantonalna razina vlasti ne odredi samostalno službenika/icu ili odjel za mlade pri ministarstvu koje obavlja zadaće u smislu ovoga zakona, a sukladno članku 12. st.1. i 2. ovoga zakona.
Za prekršaje iz toč. od 1. do 4. ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna
osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 3.000,00 KM.
Za prekršaje iz toč. od 1. do 4. ovoga zakona bit će kažnjena i fizička
osoba novčanom kaznom od 150, 00 KM do 1.500,00 KM.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Prava mlade osobe, navedena u drugim zakonima, imaju prednost nad pravima u ovome zakonu, koja se odnose na obrazovanje, ispravnu brigu za dobrobit njegovog/njezinog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti u školama i na svim mjestima gdje se obrazuje i boravi, zatim na socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu mladih, te druga prava koja najviše koriste interesima mlade osobe.

Članak 42.

Mjerodavna tijela vlasti Federacije, kantona i općina kod programa djelovanja za mlade koji se tiču upošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, učenja stranih jezika, dokvalifikacije i prekvalifikacije te drugih pitanja gdje tijela vlasti utvrde da je potrebno, imaju pravo proširiti definiciju starosne dobi mladih iz članka 4. ovoga zakona do navršenih 35 godina starosti.

Članak 43.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Safet Softić

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Stjepan Krešić

Preueto sa:

Related Posts