Panel diskusija

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara organiziralo je panel diskusiju. Glavni cilj organiziranja panel diskusije bio je da se učesnici i učesnice upoznaju sa postojanjem Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, a koji je usvojen od strane Skupštine HNK/Ž 2013. godine kao i sa pokretanjem inicijative za funkcionisanje Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći.

Građanke su prepoznale važnost ove inicijative te su se u većem broju odazvale na panel diskusiju. Ono što nas posebno žalosti jeste činjenica da se na panel diskusiju nisu odazvali članovi Vlade HNK kao ni poslanici iz Skupštine HNK-a, te da su se jedino od vijećnika i vijećnica Gradskog vijeća Grada Mostara odazvale Adela Gosto i Vesna Šunjić.
Izuzetno je značajno da je Udruženje Dignitet za inicijativu dobilo podršku ministra Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK koji se pridružio inicijativu.
Inicijativa za pokretanje rada Kantonalnog zavoda sa potpisima građana od strane Udruženja Dignitet će biti upućena Vladi i Skupštini HNK/Ž.
 
Navedenim Zakonom je propisno i osnivanje Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK, Grad Mostar i UNDP su osigurali sredstva, prostor i opremu za rad Zavoda, a Vlada HNK je svečano otvorila prostorije Zavoda. Zavod kao kantonalna upravna organizacija počinje sa radom danom imenovanja direktora Zavoda koji je rukovodeći državni službenik i koji se imenuje u skladu sa Zakonom o državnoj službi F BiH. Vlada HNK je 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći na osnovu koje je Agencija za državu službu F BiH raspisala javni poziv. Konkursna procedura nikada nije završena, tako da bez imenovanja direktora ni Kantonalni zavod nije mogao početi sa radom. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave svake godine obezbjeđuje inicijalna sredstva u Budžetu HNK za Kantonalni zavod, opremu i prostorije, kao i predlaganje zakonskih i podzakonskih akata ali Kantonalni zavod i dalje ne radi.
 
Svjesni važnosti postojanje Kantonalnog zavoda Udruženje „Dignitet“ se odlučilo da pokrene inicijativu da se u što kraćem vremenskom periodu preduzmu sva potrebna sredstva da Zavod počne funkcionisati.
Posebno je poražavajuća činjenica da jedino Srednjobosanski kanton i HNK nisu svoje zavode učinili operativnim, odnosno dostupnim građanima. Treba naglasiti da je pravo na besplatnu pravnu pomoć jedno od osnovnih ljudskih prava, te podrazumijeva pravo svakog građanina na jednak pristup pravdi. Segment besplatne pravne pomoći je od naročitog značaja za pristup pravdi žrtvama svih oblika nasilja.
Inicijativa je pokrenuta u okviru projekat „ Usudi se! Pokreni se!“ koji provodi Udruženje Dignitet u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji financira Evropska Unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gender centar Vlade RS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Related Posts