Obuku pod nazivom “Obrada slučajeva pokušaja ubistva”

Obuku pod nazivom “Obrada slučajeva pokušaja ubistva”, a koja tema je od izuzetne važnosti u vremenu kada je femicid sve češća pojava u našem društvu, održale su sutkinje dr.sc. Katica Artuković i mr. Lejla Konjić Dragović.
“Potrebno je istovremeno raditi kako na prevenciji femicida, tako i na edukaciji i samih građana/ki, koji mogu prijaviti nasilje kojem svjedoče, službenika/ica, kojima se svjedoci ili žrtve obrate tim povodom, kao i nosilaca pravosudnih funkcija. Upravo imajući navedeno u vidu, posebno je bitna uloga i značaj svih aktera u sistemu koji se bavi navedenim pitanjem kao i značaj ovakvih obuka i projekata”., rekla je sutkinja Konjić Dragović.
Evidentno je postojanje kulturoloških i socioloških predrasuda koje su duboko ukorijenjene u bosanskohercegovačkom društvu ????????, kao i nedovoljno razumijevanje femicida od strane policije, pravosuđa, medija, pa i samih građana.
Krucijalnu ulogu u poboljšanju odgovora pravosudnog sistema u predmetima rodno zasnovanog nasilja ima nezavisno i nepristrasno postupanje pravosuđa
“Uzroke femicida u Bosni i Hercegovini potrebno je, između ostalog tražiti i u duboko ukorijenjenim obrascima ponašanja koji su rezultat predrasuda u moralnim i odgojnim vrijednostima o ulozi žene u društvu, koje iz korijena moramo mijenjati u sustav vrijednosti koji je pun empatije, poštovanja prema svakom ljudskom biću i nadasve međusobnog uvažavanja, ali i obavezni sustav nulte tolerancije za bilo koji oblik nasilja.”, istakla je sutkinja Artuković.
#NijednaZenaZrtvaNasilja
JaBiHEU
Udruženje Dignitet
Finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Related Posts