Dan Sigurnijeg Interneta 2022 Godine.

Svake godine na drugi dan druge sedmice drugog mjeseca na hiljade ljudi širom svijeta udružili su se kako bi se sudjelovali u događajima i aktivnostima kojima žele podići svijest o sigurnosnim problemima na internetu.

Internet tehnologije djeci i mladima nude brojne mogućnosti komunikacije, učenja novih vještina, da budu kreativni i daju doprinos boljem društvu. Ali one mogu donijeti i nove rizike, poput izlaganja problema zaštite privatnosti, nezakonitom sadržaju, uznemiravanju, maltretiranju sajbera, zloupotrebi ličnih podataka ili vrbovanja u seksualne svrhe, pa čak i seksualnom zlostavljanju djece.

Zaštita djece i mladih je zajednička odgovornost i uloga svih relevantnih aktera kao što su kreatori politike, industrije, roditelji, staratelji, edukatori itd., svi trebamo na razne načine osigurati da djeca i mladi mogu ostvariti svoj potencijal – na internetu i izvan njega. Kreatori politika moraju garantirati da se sva djeca mogu razvijati i obrazovati u sigurnom digitalnom okruženju. Ideja da su djeca ranjiva i da ih treba zaštititi od svih oblika eksploatacije izložena je u UN Konvenciji o pravima djeteta.

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ među svojim primarnim zadacima ima zaštitu i promociju dječjih i ljudskih prava te pružanje pomoći pri ostvarenju istih, u skladu sa navedenim Udruženje provodi programe s ciljem borbe protiv svih oblika nasilja u porodici i društvu kao što su: zlostavljanje djece i mladih, nasilje djece u digitalnom okruženju, trgovine ljudskim bićima, vršnjačkog nasilja, dječije pornografije i pedofilije.

U 2021. godini Udruženje je realiziralo brojna predavanja i radionice za više od 350 djece i mladih učenika/ca osnovnih i srednjih škola na području HNK. Učenici su bili direktno uključeni u program prevencije i edukacije s ciljem upoznavanja i prepoznavanja svih prisutnih oblika zlostavljanja djece, poseban je fokus bio na prepoznavanju zlostavljanja djece i mladih putem interneta. Pored učenika radionice su realizirane za roditelje i nastavnike. Neke od institucija i škola koje su uključene u program prevencije zlostavljanja djece na internetu su:

 • Osnovna škola Stolac
 • Prva osnovna škola Stolac
 • JU Srednja elektrotehnička škola Mostar
 • JU “VI osnovna škola” Mostar
 • IV Osnovna škola Mostar
 • Osnovna Škola “Bijelo Polje “Potoci
 • Osnovna Škola Čapljina
 • OS Drežnica
 • JU Srednja politehnička škola Mostar
 • SOS Porodični centar Mostar

Ciljne grupe su kroz planski osmišljene prilagođene programe osnažene da prepoznaju i prijave slučajeve zlostavljanja djece. Urađeno je istraživanje koje obuhvaća pitanja o nasilju na internetu (Cyberbullying). Uzorak istraživanja činili su učenici i učenici (183 ispitanika/ce) škola sa područja HNK kantona. Podaci koji su dobiveni ukazuju da je najzastupljenija vrsta nasilja među učenicima/ama upravo nasilje na internetu. Učenici/ce koriste sve društvene mreže, ali najčešća aplikacija koju koriste je Instagram. Sigurnost djece na internetu ovisi i od odraslih koji o njima brinu. U većini slučajeva djeca nisu svjesna opasnosti koje postoje, stoga je potrebno da se pored djece i roditelja, ali i nastavnici/ce dodatno educiraju koriste društvenim mrežama, neobičnih pojmova, skraćenica, ponuda, igrica koje mogu ukazivati ​​na opasnost, kako bi mogli pružiti adekvatnu podršku djeci i pravovremeno reagirali. 

Edukacije treba uključiti sljedeće teme: prijedloge za potražiti pomoć u slučaju da se dogodi nasilje na internetu – izrada protokola koji će obuhvatiti i nasilje na internetu, poznavanje dječjih prava na internetu, privatnost na internetu, provjera istinitosti informacija na internetu, izloženost neprikladnom sadržaju, izloženost seksualnom sadržaju, prijateljstva i kontakti koji se ostvaruju u Internet okruženju, kontroliranje vremena koje se provodi na internetu.

Činjenica je da je u velikoj mjeri Internet promijenio naš način života. Potpuno je integriran u život djece i mladih, što je moguće zasebno razmatranje digitalnog i fizičkog svijeta.

Neki od savjeta za djecu i mladi su;

 • Nikad ne dijeliti svoje lične informacije na internetu.
 • Nikad ne dijeliti svoju lozinku s drugim osobama, osim roditelja/staratelja.
 • Ne objavljujte na internetu ništa što ne želimo da vide naši prijatelji. 
 • Pažljivo birati prijatelje na svim društvenim mrežama.
 • Ne uključite se u grupe, stranice ili aktivnosti za koje nemaju dovoljno informacija o sadržaju koji se tamo objavljuje i svrsi istih.
 • Prije slanja poruke drugoj osobi svaki put razmislite kako bi se vi osjećali da istu takvu poruku primite od neke druge poruke.
 • Razgovarajte s roditeljima o navikama i iskustvima koje imate na internetu, bilo kakvu tešku situaciju podijelite s osobama od povjerenja.
 • Razgovarajte s roditeljima ili drugim osobama od povjerenja vezano za načine zaštite prilikom korištenja interneta.
 • Obavijestite roditelje ili druge odrasle osobe od povjerenja ako primite neprimjerenu poruku ili sadržaj, budite iskreni.
 • Obavijestite roditelje ili druge odrasle osobe od povjerenja ako vidite ili saznate da je netko druga žrtva nasilja putem Interneta

Neki od savjeta za roditelje/staratelje:

 • Uspostavite kvalitetan odnos pun povjerenja i ljubavi sa svojim djetetom, to je za dijete najvažnije.
 • Komunicirajte s djetetom o njegovim svakodnevnim aktivnostima, iskustvima, ponašanju u svakodnevnom i virtualnom svijetu, zanimajte se za njegove dnevne aktivnosti.
 • Razgovarajte sa djetetom o modernim tehnologijama, prednostima i rizicima i načinima zaštite, učite o načinima zaštite skupa.
 • Razgovarajte sa djetetom o njegovim navikama prilikom korištenja modernih tehnologija, koje su to stranice koje posjećuje, igrice koje igra i aplikacije koje koriste i važnosti isti za njega.
 • Uputite dijete na mjere zaštite i sigurnosti. Objasnite im da je prvo i osnovno pravilo zaštite ne odavati nepoznatim osobama putem Interneta ili mobitela lične podatke, ime i prezime, naziv škole, adresu stanovanja.
 • Upozorite djecu da ne primaju darove, bonove za mobitele i slično od nepoznatih osoba. Upozorite ih da ne obavljaju protuusluge za tu osobu u vidu slanja svojih nagih slika, davanja brojeva telefona i sličnih osobnih podataka.
 • Iako je često teško i prva reakcija je ukloniti uznemiravajuće sadržaje i slike, pokušajte sve primljene sadržaje, poruke, slike i slično sačuvati kao dokaz. Policija će pomoću tih dokaza lakše pronaći zlostavljače.
 • Ograničite korištenje računala, telefona na jedan ili dva sata dnevno.
 • Vaša djeca mogu znati više od vas o tehnologiji, ali vi znate više o životu, učite jedni od drugih.

Dopušteno vam je postaviti pravila i tražiti njihovo poštivanje. Vi ste još uvijek roditelj/staratelj! Vi ste na kraju i pretplatnik interneta.

Potreba za edukacijama vezanim za sigurnost na internetu postojala je i prije pojave pandemije COVID-19, a sada je postala neophodna s obzirom da su djeca, roditelji i nastavno osoblje bili primorani da provedu većinu vremena na internetu u virtualnom svijetu.

Udruženje „Dignitet“ u 2022 godini planira raditi na brojnim programima koji imaju za cilj i sigurnost djece i mladih kako u stvarnom tako i u virtualnom okruženju.

Related Posts