Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

MjestoGrad Mostar
ParticipantiMladi i aktivisti
PodrškaMinistarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK

Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava! Uz podršku  Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, Sektor za socijalnu skrb.

Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima (TLJ) i zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja  na području Mostara. Pružiti informacije i nova znanja koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti kod šire javnosti i stručnjaka o TLJ (njenim oblicima, uzrocima i rizicima) sa posebnim fokusom na prosjačenje i vrbovanje djece putem interneta od strane brojnih predatora.

Projektom će se doprinijeti borbi protiv kršenja i zloupotrebe  dječjih prava u HNK/Ž. Zajedničkim multisektorskim radom koji uključuje usku saradnju sa Koordinacionim timom HNK/Ž za borbu protiv trgovine ljudima, te  partnerskim organizacijama: Misija bez granica, Kuća otvorenog srca, Altruist, Porodični centar SOS  jednom  OŠ na području Mostar (“Bijelo polje”) o važnosti zaštite dječjih prava, sprječavanju prosjačenja i lošeg utjecaja interneta u ranom djetinjstvu.