Projekt “Talking about us- Pričajmo o nama”

Mjesto održavanjaGrad Mostar
ParticipantiMladi i aktivisti
PodrškaOrganizacija SANCHILD

Projekt "Talking about us- Pričajmo o nama"

U okviru Harmony projekata koji je proveden 2021. godine organizirana su dva okrugla stola. Prvi je usmjeren na  temu: Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  tkz. „Istanbulska konvencija“

BiH je u 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.

Voditeljica  Okruglog stola je gospođa Eldina Hodzić  Nurkić pravnica i  aktivistica Udruženja „Dignitet“. Na navedenom događaju gospođa Nurkić Hodžic  dati  će odgovore na pitanja:

  • Šta je to tzv. Istanbulska konvecija,
  • Koga štiti Konvencija,
  • Koje temeljne obaveze uvodi Konvencija,
  • Šta je GREVIO i Komitet članica,
  • Napadi i zablude u vezi sa Konvencijom,
  • Propisi kojima je regulisana zaštita prava žena u BiH,
  • Zašto treba jačati mehanizam za zaštitu žena,
  • Podaci o nasilju nad ženama i primjeri iz prakse.

Druga okrugli stol je bio usmjeren na organizujeme  povodom obilježavanja 18. oktobra  Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.Okrugli stol.

Okrugli sto  ima za cilj informisanje o opasnostima, oblicima i načinima trgovine ljudima, te njenoj prevenciji. Uzroci, razvoj, trenutno stanje, pojavni oblici  trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, indikatori prepoznavanja i mogućnosti prevencije (zablude o THB), državni referalni mehanizam, saradnja, identifikacija i podrška žrtvama trgovine ljudima sastavni su dijelovi programa Okruglog stola. Predavač/voditelj Okruglog stola je ekspertica na polju suzbijanja trgovine ljudima gospođa Samira Hunček.

Aktivnost je sastavni dio  projekta  pod nazivom „Talking about us- Pričajmo o nama“  podržan od strane Fondacije SANCHILD.

Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovine ljudima je izuzetno  važno u prevenciji i borbi,  te podizanju svijesti šire javnosti o tom fenomenu koji predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se od 2007. godine na prijedlog Evropske komisije.

Voditeljice projekta su Alma Hasanović i Edisa Demić.