Konvencija Vijeća Europe O Sprečavanju I Borbi Protiv Nasilja Nad Ženama I Nasilja U Porodici

Okrugli stol na temu: Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici tkz. „Istanbulska konvencija“
Voditeljica Okruglog stola bila je Eldina Hodzic Nurkić pravnica i aktivistica Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet”.
Na navedenom događaju gospođa Hodžić Nurkić obrazložila je odgovore na slijedeća pitanja:
· Šta je to tzv. Istanbulska konvencija,
· Koga štiti Konvencija,
· Koje temeljne obaveze uvodi Konvencija,
· Šta je GREVIO i Komitet članica,
· Napadi i zablude u vezi sa Konvencijom,
· Propisi kojima je regulisana zaštita prava žena u BiH,
· Zašto treba jačati mehanizam za zaštitu žena,
· Podaci o nasilju nad ženama i primjeri iz prakse.
Najveći dio vremena ostavljen je za diskusiju u okviru koje smo imali priliku čuti primjere iz prakse.
BiH je u 07. novembra 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.
Projekat je pod nazivom „Talking about us“ podržan od strane Fondacije SANCHILD.
Voditeljice projekta: Alma Ruža i Edisa Demić

Related Posts